Jury 2020

Piano solo / Piano Duo:
Akemi Alink Yamamoto
prof. Marek Drewnowski
prof. Mikhail Faerman
Lyubov Lavneeva
Pinkosz Margarita
prof. Jerzy Romaniuk
prof. Andrzej Jasiński – chairman Piano Solo
dr Lucjusz Pinkosz – chairman Piano Duo


Soloists / Violon:
Prof. Konstanty Andrzej Kulka – chairman
Prof. Magdalena Szczepanowska
Piotr Cegielski

Solists / Cello:
Prof. Andrzej Zieliński – chairman
dr hab. Piotr Hausenplas
dr Rafał Kwiatkowski


Chamber ensemble:
prof. Magdalena Szczepanowska – chairman
Piotr Cegielski
dr hab. Piotr Hausenplas

Akemi Alink

Akemi Alink-Yamamoto was born in Japan. From the age of three, she received music lessons. Two years later, she began taking piano lessons. Akemi won prizes in national and international piano competitions and performed in important halls. She plays solo and is also active in Chamber Music and Lieder Accompaniment. Since 2012, she forms a duo with German Mezzo-Soprano Stephanie Gericke. They are giving Lieder recitals in Europe and Japan. Apart from her performances, she is also busy as a piano teacher. She has given lessons and master classes in Europe, Japan and the U.S.A. She has been invited as a jury member at international piano and chamber music competitions in Europe, North and South America. This year, she is invited to the competitions in Sweden, Spain, Portugal and U.S.A. Since 2013, she has been writing a series of articles “Competition reports from across the world” for the monthly piano magazine “Chopin” in Japan. She also made large reports and interviews about the major International piano competitions in the world, such as the Chopin Competition in Warsaw, the Hamamatsu Competition in Japan, the Sydney Competition in Australia and the Arthur Rubinstein Competition in Israel. Since 2001, she lives in the Netherlands.

Japońska pianistka, już od trzeciego roku życia pobierała lekcje muzyki. Dwa lata później zaczęła uczęszczać na lekcje gry na fortepianie.
Akemi zdobywała nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych oraz występowała w ważnych salach.
Gra solo, działa również w dziedzinie muzyki kameralnej i akompaniamentu pieśniowego. Od 2012 roku tworzy duet z niemiecką Mezzo-Sopranistką Stephanie Gericke, z którą koncertuje w Europie i Japonii. Oprócz występów zajmuje się również pracą pedagogiczną w zakresie gry na fortepianie. Udzielała lekcji i prowadziła kursy mistrzowskie w Europie, Japonii i USA.
Jest zapraszana jako juror międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Tylko w tym roku uczestniczyła w konkursach w Szwecji, Hiszpanii, Portugalii i USA.
Od 2013 roku pisze serię artykułów „Raporty konkursowe z całego świata” dla miesięcznika fortepianowego „Chopin” w Japonii.
Zrelacjonowała również obszerne reportaże i wywiady na temat najważniejszych międzynarodowych konkursów pianistycznych na świecie, takich jak Konkurs Chopinowski w Warszawie, Konkurs Hamamatsu w Japonii, Konkurs Sydney w Australii i Konkurs Arthura Rubinsteina w Izraelu. Od 2001 roku mieszka w Holandii.

Marek Drewnowski

Mr. Drewnowski is a professor at the Lodz Academy of Music in Poland and gives master classes all over the world.  He is currently devoted to recording the piano concertos and other treasures from the work of W.A. Mozart in preparation for the 250th anniversary of Mozart’s birth. He was born in  Kolobrzeg, Poland and began playing the piano as a young child.  He went on to study piano at the Warsaw Academy of Music with Ryszard Bakst and Zbigniew Drzewiecki. 

After Professor Drzewiecki’s death, he moved to Krakow where he graduated from the local PWSM (High School of Music) as a student of Jan Hoffman. His first noticeable success, both within Poland and abroad, came with his recording of the 12 Piano Sonatas by Domenico Scarlatti, issued in 1975.  After listening to this recording, Leonard Bernstein invited Mr. Drewnowski to perform with the Boston Symphony Orchestra.  He went on to play concerts in some of the most splendid and famous concert halls in Europe, the United States and Japan.

In September 1989 Mr. Drewnowski, alongside world-famous artists such as Leonard Bernstein, Barbara Hendricks, Herman Prey and Liv Ulman, participated in the performance of a solemn concert marking the occasion of the 50th anniversary of World War II.  The entire event was broadcast by television stations throughout the world.  In 1991 Mr. Drewnowski received the prestigious „Orpheus” award from the SPAM (Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Polish Artists and Musicians Association) Music Critics for his performance of the world premiere of Stefan Kisielewski’s Piano Concerto at the Warsaw Autumn contemporary music festival.

Pianista, dyrygent. Studia pianistyczne w warszawskiej Akademii Muzycznej (Ryszard Bakst i Zbigniew Drzewiecki) i Krakowie (Jan Hoffman). Stypendysta Kultury Paryskiej (Jeleński). Nagranie dwunastu sonat Scarlattiego w 1975 przyniosło artyście znaczący sukces.

Po wysłuchaniu tego nagrania w Nowojorskim Radiu, L. Bern-stein zaprosił M. Drewnowskiego do występów w Tanglewood z Boston Symphony Orchestra. Pianista koncertuje w największych salach Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Za prawykonanie Koncertu Fortepianowego Stefana Kisielewskiego na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w 1991 artysta otrzymał Nagrode Krytyków Muzycznych (SPAM ) – „Orfeusz”.

W dorobku fonograficznym Marka Drewnowskiego znajdują się: Sonaty D. Scarlattiego, Koncerty Fortepianowe C. M. von Webera, seria płyt chopinowskich, Koncerty Fortepianowe F. Chopina w wersji kameralnej, II Koncert Fortepianowy A. Tansmana i IV Symfonia „Koncertująca” K. Szymanowskiego.

Obecnie profesor klasy fortepianu w Akademii Muzycznej w Łodzi. W latach 2007-2012 nagrał wszystkie dzieła Chopina jak również 550 sonat Scarlattiego.

 

Mikhail Faerman

He started to study piano at the age of three. He followed the lessons of Eugenia Yarmonenko at the Central Music School of Moscow from 1962 until 1972. Afterwards he studied at the Moscow State Conservatoire with Professor Jacob Flier from 1972 until 1977. In 1975 he won the First Prize at the International Piano Competition Queen Elisabeth of Belgium in Brussels. He left the Soviet Union in October 1978 and came to live to Belgium. In 1979 he became a professor in the Mons Conservatoire. He was a member of the Jury in the Conservatoires of Brussels, Liege, Luxembourg, Paris. In March 1985 he participated in the Jury of the International Competition in Epinal, France.
Since then, he played in:West Germany, Switzerland, Canada, France, Italy, Holland, Spain, Great Britain and Belgium. In 1985 participated in the International Festival of Seoul, where he played a concert with orchestra and a recital.
In november 1987 he was the president of the Jury of the First European Piano Competition.

Michaił Faerman – laureat I nagrody International Piano Competition Queen Elisabeth Brukseli.
Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku trzech lat. W latach 1962-1972-1972 pobierał lekcje u Eugenii Jarmonenki w Centralnej Szkole Muzycznej w Moskwie. Następnie w latach 1972-1977 studiował w Moskiewskim Konserwatorium Państwowym u profesora Jacoba Fliera. W 1975 r. zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Królowej Belgii Elżbiety w Brukseli. W październiku 1978 r. opuścił Związek Radziecki i zamieszkał w Belgii. W 1979 r. został profesorem Konserwatorium Konserwatorium Moskiewskiego. Był członkiem jury Konserwatorium w Brukseli, Liege, Luksemburgu, Paryżu. W marcu 1985 r. uczestniczył w pracach Jury Konkursu Międzynarodowego w Epinalu we Francji. W trakcie swojej kariery dał wiele koncertów na całym świecie.
Występował m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie, Francji, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Belgii. W 1985 roku uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu w Seulu, gdzie zagrał koncert z orkiestrą i recital.
W listopadzie 1987 roku był przewodniczącym Jury I Europejskiego Konkursu Pianistycznego.

Lubov Lavneeva

She is a prominent representative and successor of the traditions of the St. Petersburg pianistic school, the founders of which were G. Esipova, G. Buse, N. Perelman, V. Nielsen, P. Serebryakov.In 1976 she graduated with honors from the St. Petersburg School of Music at the Conservatory, and in 1983. Leningrad State Conservatory. Since the beginning of the 80s, she has been actively performing as a soloist, as well as in chamber ensembles. She gave concerts in St. Petersburg, cities of Russia, Estonia, Lithuania, Kyrgyzstan, Norway, Germany. Since 1983, she began to fundamentally engage in pedagogy at the N.A. Rimsky-Korsakov and the Music Lyceum of the Committee for Culture of St. Petersburg. Over the years of her teaching career, Lyubov Lavneeva has brought up a number of students who have achieved significant professional success and recognition at international pianist competitions both in St. Petersburg and abroad: Germany, Bulgaria, Estonia, St. Petersburg, France, Poland, Portugal, Belarus. Its graduates continue their professional education at the conservatory and music schools of St. Petersburg. At the invitation of the organizers, Lyubov Lavneeva participates in the jury in international competitions, including in Portugal (20002-2020), Poland (2008-2013), Estonia (2011-2013), Belarus (2019).

Jerzy Romaniuk

Jerzy Romaniuk began his musical education at the Music High School in Łódź in the class of Professor Zygmunt Jeśman. In 1963-1968 he studied at the State Higher School of Music in Warsaw under the tutelage of an outstanding pedagogue, Professor Zbigniew Drzewiecki. Just a few months after receiving his diploma, he made his debut with Johannes Brahms’s Piano Concerto in D minor on the stage of the National Philharmonic in Warsaw.

He continued his studies at the Moscow Conservatory in the class of Professor Jakub Zak and Eliso Wirsaladze, at the same time giving concerts and recitals in the Soviet Union. After returning to Poland, Jerzy Romaniuk began teaching at the State Higher School of Music (now the Fryderyk Chopin Academy of Music) in Warsaw. He conducted master classes for pianists: four courses in Holland (1992-1995) and two courses in Zakopane (1994, 1995). Since 1997 he has been a professor in the piano master class. He has received numerous awards for his teaching work: Award of the Minister of Culture and Art II st. (1979), Rector’s Award of the AMFC (1986), Rector’s Award of AMFC III st. (1988), Rector’s Award of AMFC II st. (1989)

Jerzy Romaniuk went on numerous tours abroad, including: in Great Britain, Germany, Belgium, Spain, Denmark, Italy, Yugoslavia, Hungary, the Czech Republic, Cuba, France, Austria, the Arab Emirates and China.

His repertoire includes works by Bach, Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Liszt, Rachmaninov, Debussy, Ravel, Szymanowski, Gershwin and others.

Jerzy Romaniuk has cooperated with many Polish and foreign record companies. He has released numerous albums, mainly with works by Chopin. He has also frequently collaborated with the BBC in London, Radio Hilversum in the Netherlands and Polish Radio and TV. Since 1991 he has been recording for DUX.

Jerzy Romaniuk rozpoczął swoją edukację muzyczną w Liceum Muzycznym w Łodzi w klasie profesora Zygmunta Jeśmana. W latach 1963–1968 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem wybitnego pedagoga, profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Zaledwie kilka miesięcy po otrzymaniu dyplomu zadebiutował Koncertem fortepianowym d-moll Johannesa Brahmsa na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Studia kontynuował w Moskiewskim Konserwatorium w klasie profesora Jakuba Zaka i Eliso Wirsaladze, dając jednocześnie koncerty i recitale w Związku Radzieckim. Po powrocie do Polski Jerzy Romaniuk rozpoczął pracę pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. F. Chopina) w Warszawie. Prowadził kursy mistrzowskie dla pianistów: cztery kursy w Holandii (1992–1995) oraz dwa kursy w Zakopanem (1994, 1995). Od roku 1997 jest profesorem w klasie mistrzowskiej fortepianu. Za pracę pedagogiczną był wielokrotnie nagradzany: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II st. (1979), Nagroda Rektora AMFC (1986), Nagroda Rektora AMFC III st. (1988), Nagroda Rektora AMFC II st. (1989).
Jerzy Romaniuk odbył liczne tournée za granicą, m.in.: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Danii, Włoszech, Jugosławii, na Węgrzech, w Czechach, na Kubie, we Francji, Austrii, Emiratach Arabskich i w Chinach.
W jego repertuarze znajdują się utwory: Bacha, Scarlattiego, Haydna, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Schuberta, Liszta, Rachmaninowa, Debussy‘ego, Ravela, Szymanowskiego, Gershwina i innych.
Jerzy Romaniuk współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi firmami fonograficznymi. Wydał liczne płyty, przede wszystkim z dziełami Chopina. Często też współpracował z BBC w Londynie, Radio Hilversum w Holandii oraz Polskim Radio i TV. Od 1991 roku stale nagrywa dla firmy DUX.

Andrzej Jasiński

Polish pianist, professor and pedagogue, juror of piano competitions around the world.

After graduating from the Secondary Music School in Częstochowa, he studied under Władysława Markiewiczówna at the State Higher Music School in Katowice (now the Academy of Music), obtaining a diploma with honours in 1959. In 1960-1961, he studied in Paris under Magda Tagliaferro. In 1960 he won first prize at the Maria Canals International Piano Competition in Barcelona. After his solo debut with the RAI Orchestra in Turin under Carl Zecchi, he has performed many times in the USSR, Germany, France, Uruguay and Japan. He has made archival recordings with the participation of WOSPRiT. Since 1961, he has been teaching at his alma mater, the Academy of Music in Katowice, where he headed the Piano Department from 1973 to 1996. In 1973-1981 he also conducted a piano class in Stuttgart.

He educated a group of stage pianists, including Krystian Zimerman, Krzysztof Jabłoński, Zbigniew Raubo, Joanna Domańska, Magdalena Lisak, Rafał Łuszczewski, Beata Bilińska, Piotr Banasik, Łukasz Trepczyński and others.

On 14 December 2006 he received an honorary doctorate from the Academy of Music in Katowice, and in May 2007 from the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. In 1995 he received the Karol Miarka Award[1], in 2007 the Wojciech Korfanty Prize awarded by the Upper Silesian Association, and in 2010 he received the Lux ex Silesia Award.

Polski pianista, profesor i pedagog, juror konkursów pianistycznych na świecie.
Po ukończeniu Średniej Szkoły Muzycznej w Częstochowie studiował pod kierunkiem Władysławy Markiewiczówny w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (obecnie Akademia Muzyczna), uzyskując dyplom z wyróżnieniem w roku 1959. W latach 1960–1961 studiował w Paryżu, pod kierunkiem Magdy Tagliaferro. W roku 1960 uzyskał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Marii Canals w Barcelonie. Po debiucie solistycznym z Orkiestrą RAI w Turynie, pod dyrekcją Carla Zecchiego, występował wielokrotnie w ZSRR, Niemczech, Francji, Urugwaju, Japonii. Dokonał nagrań archiwalnych z udziałem WOSPRiT.
Od roku 1961 prowadzi działalność pedagogiczną w swej macierzystej uczelni, Akademii Muzycznej w Katowicach, w latach 1973–1996 kierując Katedrą Fortepianu. W latach 1973–1981 prowadził także klasę fortepianu w Stuttgarcie.
Wykształcił grono pianistów estradowych, wśród nich Krystiana Zimermana, Krzysztofa Jabłońskiego, Zbigniewa Raubo, Joannę Domańską, Magdalenę Lisak, Rafała Łuszczewskiego, Beatę Bilińską, Piotra Banasika, Łukasza Trepczyńskiego i innych.
14 grudnia 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Katowicach, a w maju 2007 Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 1995 otrzymał Nagrodę im. Karola Miarki[1], w roku 2007 Nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski, a w roku 2010 otrzymał nagrodę Lux ex Silesia.

Lucjusz Pinkosz

He graduated from the Karol Szymanowski Secondary Music School in Warsaw with distinction in the piano class of Prof. J. Wobozil. He completed a degree in piano studies (Prof. L. Vaintraub, I. Riabov), an artistic aspiration and an assistant internship at the Tchaikovsky Conservatory of Music in Kiev (Prof. R. Golubieva, Prof. Tsarevitsch). He is a PhD in Art History. He took part in international musicological conferences and master courses in piano (e.g. Rachmaninov’s piano course in Tambovo, Russia, conducted by Alexandr Aleksandrov and Wiktor Mierzhanow. Winner of national and international piano competitions (Prague), Brest (France, 2nd prize in the „Fryderyk Chopin” category). He has given concerts as a pianist and conductor in Poland, Ukraine, France, Portugal and Belgium. He has recorded for radio and TV. Jury member of international music competitions in Russia, Portugal and Estonia. Since 2000, he has been the founder and director of the Juliusz Zarębski International Music Competitions. In 2009 he initiated the Piano Festival „In the circle of Fryderyk Chopin’s music”. Founder and director of the International Leopold Godowski Young Virtuoso Piano Competition. Founder and President of the Juliusz Zarębski Foundation for Culture and Education, aimed at promoting the work of Polish composers. The delegation of the Łomianki School as the only school from Poland took part in a special promotional concert of Polish Music in the Town Hall of Fundao (Portugal) on 1 May 2004 on the day of Poland’s accession to the European Union (congratulations from the EU headquarters).

He completed postgraduate studies at the University of Warsaw at the Faculty of Law and Administration. Decorated by the Minister of Culture and National Heritage with „Merit for Polish Culture”.

Ukończył Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. J.Wobożila. Dyplom ukończenia wyższych studiów pianistycznych (Prof. L.Vaintraub, I.Riabov), aspiranturę artystyczną i staż asystencki odbył w Konserwatorium Muzycznym im. Piotra Czajkowksiego w Kijowie (prof. R.Golubieva, prof. Tsarevitsch).
Dr nauk w zakresie historii sztuki. Brał udział w międzynarodowych konferencjach muzykologicznych, w mistrzowskich kursach pianistycznych (m.in. imienia S. Rachmaninowa w Tambowie w Rosji, prowadzonych przez A. Aleksandrowa i V. Mierżanowa). Laureat krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych (Praga), Brest (Francja II nagrodę w kategorii „Fryderyk Chopin”. Koncertował jako pianista i dyrygent w Polsce, Ukrainie, Francji, Portugalii ,Belgii. Nagrywał dla radia i TV. Juror międzynarodowych konkursów muzycznym m.in. Rosji , Portugalii, Estonii. Od 2000 r. jest założycielem i dyrektorem Międzynarodowych Konkursów Muzycznych im. Juliusza Zarębskiego. W roku 2009 zainicjował Festiwal Pianistyczny „W kręgu muzyki Fryderyka Chopina”. Założyciel i dyrektor Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych „Młody Wirtuoz ” im. Leopolda Godowskiego. Fundator i prezes Fundacji Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego, mającej na celu propagowanie twórczości polskich kompozytorów.
Delegacja Szkoły Łomianki jako jedynej szkoły z Polski wzięła udział w specjalnym koncercie promocyjnym muzyki polskiej w ratuszu w Fundao (Portugalia) 1 maja 2004 roku w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (gratulacje z centrali UE).
Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Konstanty Kulka

Born in 1947 in Gdańsk. From the Music High School to the end of his studies at the State Higher School of Music in Gdańsk, he worked under the direction of Stefan Herman. In 1971 he received a diploma with a very good grade and the highest distinction. In 1964, while still a student of the Music High School, he took part in the Nicolò Paganini International Competition in Genoa, where he received a diploma with special distinction. In September 1966 he took first place in the International Music Competition of German Radio in Munich and since then his international career has started.

Since 1967 he has performed over 1500 symphonic concerts and recitals worldwide (Europe, Asia, Japan, Australia, North and South America). As a soloist he has been a guest of many renowned orchestras. He has performed at many prestigious music festivals, including Lucerne, Bordeaux, Berlin, Brighton, Prague, Barcelona, Brussels, Warsaw and others. In 1970 he took part in the great music festival in Bonn, dedicated to Beethoven on the 200th anniversary of the composer’s birthday.

He has made many recordings for CD, radio and television. His recordings include, among others, concerts: His recordings include concerts by Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Glazunov, Lalo, Bartók, Prokofiev, Beethoven, Brahms, Karłowicz, Penderecki, Hindemith, Szymanowski, as well as sonatas and virtuoso works. He has also taken part in recordings of Polish contemporary music (Penderecki, Lutosławski, Knapik, Bloch, Jabłoński and others). For recording all of Karol Szymanowski’s works, he received a special award from the Polish Radio. The CD with Szymanowski’s two concertos was awarded the Grand Prix du Disque in Paris in 1981. He has taken part in many foreign tours with Polish orchestras. He travelled around the world many times with the National Philharmonic Orchestra, mainly under the baton of Witold Rowicki and later Kazimierz Kord. He also deals with chamber music, playing in ensembles and with well-known soloists.

Urodził się w 1947 w Gdańsku. Od Liceum Muzycznego do końca studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pracował pod kierunkiem Stefana Hermana. W 1971 uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych z wynikiem bardzo dobrym z najwyższym wyróżnieniem. W roku 1964 będąc jeszcze uczniem Liceum Muzycznego brał udział w Międzynarodowym Konkursie im. Nicolò Paganiniego w Genui – otrzymał tam dyplom ze specjalnym wyróżnieniem. We wrześniu 1966 roku zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Radiofonii Niemieckich w Monachium i od tej pory rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera.
Od roku 1967 do chwili obecnej wykonał ponad 1500 koncertów symfonicznych i recitali na całym świecie (Europa, Azja, Japonia, Australia, Ameryka Północna i Południowa). Jako solista był gościem wielu renomowanych orkiestr. Wystąpił na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, m.in. w Lucernie, Bordeaux, Berlinie, Brighton, Pradze, Barcelonie, Brukseli, Warszawie i in. W roku 1970 brał udział w wielkim festiwalu muzycznym w Bonn, poświęconym Beethovenowi w 200. rocznicę urodzin kompozytora.
Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. W jego dorobku nagraniowym można wymienić między innymi koncerty: Vivaldiego, Mozarta, Mendelssohna, Głazunowa, Lalo, Bartóka, Prokofiewa, Beethovena, Brahmsa, Karłowicza, Pendereckiego, Hindemitha, Szymanowskiego, a także sonaty i utwory wirtuozowskie. Brał również udział w nagraniach polskiej muzyki współczesnej (Penderecki, Lutosławski, Knapik, Bloch, Jabłoński i inni). Za nagranie wszystkich utworów Karola Szymanowskiego otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Radia. Płyta z dwoma koncertami Szymanowskiego została uhonorowana w Paryżu w roku 1981 nagrodą Grand Prix du Disque. Brał udział w wielu tournée zagranicznych z polskimi orkiestrami. Z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, głównie pod batutą Witolda Rowickiego, a później Kazimierza Korda objechał wielokrotnie niemal cały świat. Zajmuje się także kameralistyką, grając w zespołach i ze znanymi solistami.

Magdalena Szczepanowska

She was born in Warsaw into a musical family. She graduated with honours from the Warsaw Academy of Music. She is a laureate of national and international violin and chamber music competitions.
She gives concerts as a chamber musician in Poland and abroad. She has cooperated with the National Philharmonic Chamber Orchestra, the Warsaw Chamber Opera, the Warsaw Music Society and the Polish Composers’ Union.
He is a professor of violin at the Instrumental Faculty of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. He also teaches violin and chamber music at the State Music School in Warsaw. Her pupils are winners of the leading prizes in many competitions, including international ones. She conducts master classes, is invited to lectures, workshops and consultations for teachers of music schools in various Polish cities.
She is a member of the jury of many national and international violin and chamber music competitions, and is often a co-organizer of them. He is a consultant to the Centre for Artistic Education and an Expert in Professional Promotion.
For her didactic activity she received, among others, awards: The „Meritorious Cultural Activist” badge (2003), Prize of the Minister of Culture and National Heritage (2007, 2010, 2012), Diploma of the Minister of Culture (2004), Medal of the Commission for National Education (2007), Director’s Award of the Centre for Artistic Education (1993, 2001, 2004) and the Rector’s Award of the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw (2002).
Following the success of her students at the 12th International Competition TALENTS FOR EUROPE (2008) in Lower Cuba, Slovakia (four first places in four categories, two Grand Prix awards), she was honoured with the title of Teacher of the Year.

Urodziła się w Warszawie w rodzinie muzycznej. Na Warszawskiej Akademii Muzycznej uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych i kameralnych.
Koncertuje jako kameralistka w Polsce i zagranicą. Współpracowała z Zespołem Kameralistów Filharmonii Narodowej, z Warszawską Operą Kameralną, Warszawskim Towarzystwem Muzycznym i Związkiem Kompozytorów Polskich.
Jest profesorem klasy skrzypiec na Wydziale Instrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi także klasę skrzypiec i kameralistyki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie. Jej wychowankowie są laureatami czołowych miejsc wielu konkursów, także międzynarodowych. Prowadzi kursy mistrzowskie, jest zapraszana na wykłady, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli szkół muzycznych różnych miast Polski.
Jest członkiem jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych i kameralnych, a także — częstokroć ich współorganizatorem. Pełni funkcję konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej i Eksperta do Spraw Awansu Zawodowego.
Za swoją działalność dydaktyczną otrzymała m.in. nagrody: Odznakę „Zasłużony działacz kultury” (2003), Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2010, 2012), Dyplom Ministra Kultury (2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007), Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (1993, 2001, 2004) oraz Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2002)
Po sukcesie uczniów na XII Międzynarodowym Konkursie TALENTS FOR EUROPE (2008) w Dolnym Kubinie na Słowacji (cztery pierwsze miejsca w czterech kategoriach, dwie nagrody Grand Prix) została uhonorowana tytułem Nauczyciela Roku.

Swietłana Dumańska

Graduate of the Conservatory of Music in the piano class. Laureate of the Music Competition in Kiev.She conducts concert activities as a soloist and chamber musician (Grand Theatre in Warsaw, National Philharmonic Trio, „Paderewski Piano Duo”).

Participant of early music courses. Pedagogue and accompanist of the Tchaikovsky Aka-demia  od Music Kiev, as well as secondary music schools.

She has given concerts in Poland and abroad in Russia, France, Portugal, Belgium and Ukraine..

Absolwentka Konserwatorium Muzycznego  im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie w klasie fortepianu uzyskując kwalifikację wirtuozowską. Współpracowała tamże na Wydziale Muzyki Kameralnej  (kameralistka i akompaniator). Laureatka Konkursu Muzycznego w Kijowie.

Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka (Teatr Wielki w Warszawie, Trio Solistów Filharmonii Narodowej, a także w duecie fortepianowym „Juliusz Zarębski PIano Duo”).

Uczestniczka kursów muzyki dawnej. Pedagog  i akompaniator Kijowskiej Akademii Muzycznej im. P.Czajkowskiego,  a także szkół szkół muzycznych średniego stopnia.

Koncertowała w Polsce i zagranicą m.in. w Rosji, Francji, Portugalii, Belgii,  Ukrainie.

 

Ukończyła studia podyplomowe  na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji.  

Margarita Pinkosz

Margarita Pinkosz is an established classical pianist, harpsichordist and chamber musician.
An accomplished and respected classical musician Margarita Pinkosz has many awards and accolades under her belt as follows, finalist in the Int’l Piano Competition in Kosice, Slovakia, in “L’art Hulencourt” Belgium, invited to the Cannes festival for recording music to Silentium Dei, recording CD with Polish music for Belgian association under patronage of European deputy Frederique Ries, inauguratingconcert for Poland joining European Union in Porto, Portugal, Scholarship Winner for Udo Heinemann Int’l Masterclasses, Scholarship Winner to Ecole normale Alfred CortotParis, France, Trinity College London scholarship for Alexander Technique masterclasses, invitation to Oxana Yablonskaya’s (Julliard School) Piano Institut in Lucca, Italy. She also also performed for countless festivals including; Cannes, American Bach Soloists, Jeunes Solistes a Mezin, Europalia, Fete de la Musique, Welcome to Belgiumin Chateau de Valduchesse and many more.
Currently based in San Francisco, California, the musician was invited to study harpsichord in the studio of the Grammy nominated Corey Jamason. With a keen interest in 21st century neoclassical and electro music, Pinkosz seeks to become a composer for youth on piano, performnew and early music on harpsichord as well as educate next generation of musicians.She is also passionate about environment and is looking to connect with like minded artists who want to combine music performance with sustainability. Armed with big dreams and plenty of energy to spare, Margarita Pinkosz is no doubt, well on her way to becoming one of the most multidimensional performing artist ofher generation.

Absolwentka Conservatoire Royal de Musique w Brukseli, dyplom fortepian wirtuozowski w klasie prof. Evgenii Mougilevsky i Daniel Blumenthal .

Studiowała także w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach ( klasa prof. Andrzeja Jasińskiego i Beaty Bilińskiej), i Ecole Normale de Musique de Paris „Alfred Cortot”.
Ukończyła także studia w zakresie kameralistyki fortepianowej w Leven (Belgia).

Lauretka II nagrody Concours de Piano Madeleine de Valmalete w Paryżu, I nagrody Concours de Piano de Brest ( Francja) . Uczestniczyła w Konkursowych Eliminacjach Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2005).

Brała udział w międzynarodowych festiwalach: Akademie de Jeunes Solistes (Francja), „La Fete de la Musique” (Bruksela), „Europalia Russia”, „La Pologne en Musique”, Festiwal – Maraton of Alexander Scriabin (Royal Hall of Conservatoire Bruxelle), Ceremonial Concert „Welcome to Belgium”.

Brała udział w międzynarodowych kursach mistrzowskich, które prowadzili wybitni pianiści, m.in. Francoise – Rene Duchable (Paryż), Oxana Yablonskaya (PIza), Eliso Virsaladse (Sermoneta Włochy), Stanislas Pochekin i Felix Gottlieb (International Klavierakademie Murrhardt , Niemcy), Victor Mierzanov (Festiwal Chopinowski Duszniki Zdrój), Ewa Pobłocka, Jerome Rose, Waldemar Wojtal …

Nagrywała dla radia, TV, CD dla belgijskiej firmy fonograficznej z muzyka polskich kompozytorów „La Pologne en Musique” .

Koncertowała w Polsce, Belgii, Francji, Portugalii , Holandii, Szwajcarii, Anglii…

Piotr Cegielski

He graduated from the Kruszelnicka S. Kruszelnicka Special Music School in Lviv in the violin class of J. Golda (1970). Tchaikovsky Conservatory of Music in Moscow as the last student of David Oistrakh, assistant to Prof. P. Bondarenko (1975). Next, he studied aspirantry (postgraduate studies) at the Tchaikovsky Conservatory of Music in Kiev (1977-1979) in the class of Professor Bohodar Kotorowicz. He took up a teaching post at the Academy (1977-1984), simultaneously working as the first violinist in the State Kiev Philharmonic Orchestra (1977-1978), soloist and concertmaster of the T. Shevchenko State Opera and Ballet Theatre Orchestra in Kiev (1977-1991). Winner of the second prize in the Ogolnoukrainian Lysienko Violin Competition in Kharkiv (1979).
Since 1991 he has been the concertmaster of the Warsaw Philharmonic Symphony Orchestra. With the last ensemble he gave concerts in many European countries, the USA, Japan, South Korea and others. He also gives concerts as a soloist and chamber musician. He participates in numerous recordings of piano trios, quartets and chamber ensembles with the FN concertmaster, cellist Kazimierz Kośliacz and CD recordings in Poland and abroad. The Trinity piano trio (Mari Terashima, Piotr Cegielski, Kazimierz Koślacz) participated in the opening of the International Chamber Music Festival in Nagoya (1997), as a soloist and chamber musician he participated in the concerts of the Contemporary Music Festival „Contrasts” as a soloist and chamber musician. (2007, 2008, 2009) and „Virtuosos”. (2006) in Lviv. In 1998 he performed at the Warsaw Grand Theatre, performing solo parts in J.S. Bach’s Concerto in D minor for Two Violins with Nigel Kennedy and the National Philharmonic Chamber Orchestra.

Ukończył Szkołę Muzyczną im. S. Kruszelnickiej we Lwowie w klasie skrzypiec J. Goldy (1970), Konserwatorium muzyczne im. P. Czajkowskiego w Moskwie jako ostatni uczeń Dawida Ojstracha, asystenta prof. P. Bondarenko (1975). Następnie, aspiranturę (studia podyplomowe) w Konserwatorium muzyczne im. P. Czajkowskiego w Kijowie (1977-1979) w klasie prof. Bogdana Kotorowicza.
Podjął pracę pedagogiczną w tej że uczelni (1977-1984), równocześnie pracując jako pierwszy skrzypek w Państwowej Orkiestrze Filharmonii Kijowskiej (1977-1978), solista i koncertmistrz Orkiestry Państwowego Teatru Opery i Baletu im. T. Szewczenki w Kijowie (1977-1991). Laureat II nagrody Ogólnoukraińskiego Konkursu Skrzypcowego im. M. Łysienki w Charkowie (1979).
Od 1991 r. piastuje stanowisko koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Z ostatnim zespołem koncertował w wielu krajach Europy, w USA, Japonii, Korei Południowej i in. Koncertuje również jako solista i kameralista. Jest uczestnikiem licznych nagrań tria fortepianowych, kwartetów i zespołów kameralnych z koncertmistrzem FN, wiolonczelistą Kazimierzem Koślaczem oraz nagrań CD w kraju i za granicą. W składzie tria fortepianowego „Trinity” (Mari Terashima, Piotr Cegielski, Kazimierz Koślacz) uczestniczył w otwarciu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Nagoi (1997), jako solista i kameralista uczestniczył w koncertach Festiwalu Muzyki Współczesnej „Contrasts” (2007, 2008, 2009) oraz „Wirtuozi” (2006) we Lwowie. W 1998r. wystąpił w Warszawskim Teatrze Wielkim, wykonując partie solo w Koncercie d-moll na dwoje skrzypiec J.S. Bacha razem z Nigelem Kennedym z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej.

Andrzej Zieliński

At the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland,  Secretary of State and later Minister.  Decorated with the Gold Cross of Merit and many medals, including the Medal National Education Medal and the Gloria Artis Medal for Merit to Culture. Pro-rector of the Academy of Music in Warsaw in 1990-1996. He studied with Zofia Adamska at the State Higher School of Music in Kraków. He also completed an internship at the Moscow Conservatory in Mstislav Rostropovich’s class. He was a lecturer at the State Higher School of Music in Poznań (1963-1968), at the Academy of Music in Warsaw and at its Białystok Branch (from 1978). Currently he is a professor emeritus at the Academy of Music in Warsaw and teacher at the Karol Szymanowski Academy of Music in Warsaw (since 1976). Juror of national and international competitions, organizer and lecturer of Master courses in, among others, Łańcut, Żagań and Seoul. Soloist, chamber musician, concertmaster of many orchestras in Poznań, Warsaw, Stockholm and Teheran. He has given concerts in Poland and abroad, recorded for radio and television.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP sekretarz stanu a potem minister. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma medalami, w tym Medalem Edukacji Narodowej i Zasłużony dla kultury Gloria Artis.

Prorektor AMFC w Warszawie w latach 1990-1996. 

Uczył się u Tadeusza Tułasiewicza w Poznaniu, studiował w PWSM w Krakowie u Zofii Adamskiej, odbył staż w konserwatorium w Moskwie w klasie Mścisława Rostropowicza.

Był wykładowcą w PWSM z Poznaniu (1963-1968), w AMFC w Warszawie i w Filii w Białymstoku (od 1978r.). Obecnie jest emerytowanym profesorem UMFC w Warszawie. oraz nauczycielem ZPSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (od 1976r.) 

Juror konkursów krajowych i międzynarodowych, organizator i wykładowca kursów mistrzowskich, m.in. w Łańcucie, Żaganiu i Seulu.

Solista, kameralista, koncertmistrz wielu orkiestr, w Poznaniu, Warszawie, Sztokholmie i Teheranie. Koncertował w kraju i zagranicą, nagrywał dla radia i telewizji.

Piotr Hausenplas

Piotr Hausenplas, the cellist, studied at the Fryderyk Chopin Academy of Music in the classes of Andrzej Zieliński and Kazimierz Michalik.
In 1987 he won second prize winner at the Dezyderiusz Danczowski Polish National Competition for Cellists in Poznań, organized by the Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań. In 1993 he won the Grand Prix at the Ludwig van Beethoven Competition for Cellists in Hradec in the Czech Republic, where he was also awarded prizes for the best performance of works by Ludwig van Beethoven and Bohuslav Martinu. During that competition he also won the prizes for the best interpretation of Ludwig van Beethoven’s and Bohuslav Martinu’s works.
He has been giving concerts as a soloist and a chamber musician for many years. He has performed with a number of orchestras such as the Concerto Avenna, the Camerata Academia, the Polish Radio Orchestra in Warsaw, the Leos Janacek Philharmonic Orchestra in Ostrava and the Zielona Góra Philharmonic Orchestra. He regularly collaborates with many outstanding Polish musicians like Barbara Halska, Edward Wolanin, Katarzyna Duda and Magdalena Szczepanowska. He has made numerous archival recordings for the Polish Radio (with Beethoven’s and Britten’s sonatas). In November 2009 he got a postdoctoral degree of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. Piotr Hausenplas is also a soloist of the National Opera Orchestra in Warsaw.

Wiolonczelista, studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasach Andrzeja Zielińskiego i Kazimierza Michalika.
W 1987 został laureatem II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelistów im. D. Danczowskiego w Poznaniu, organizowanego przez towarzystwo im. H. Wieniawskiego. W 1993 zdobył Grand Prix Konkursu Wiolonczelowego im. L. van Beethovena w Hradec (Czechy), gdzie przyznano mu również nagrody za najlepsze wykonania utworów L. van Beethovena i B. Martinu.
Od wielu lat koncertuje jako solista i kameralista. Występował m.in. z orkiestrami: „Concerto Avenna”, „Camerata Academia”, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii im. L. Janacka w Ostrawie oraz Filharmonią Zielonogórską. Współpracuje z wybitnymi polskimi muzykami, m. in. z Barbarą Halską, Piotrem Janowskim, Edwardem Wolaninem, Katarzyną Dudą i Magdaleną Szczepanowską. Dokonał też nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (sonaty Beethovena i Brittena). W chwili obecnej jest adiunktem w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a także solistą orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

Rafał Kwiatkowski

Winner of international competitions in New York, Baltimore, Leipzig, Ljubljana, Viňa del Mar (Chile), Kuhmo (Finland) and winner of second prize in The International Paulo Cello Competition in Helsinki. Winner of Passport „Polityka”, four „Fryderyks” and the award of the Foundation for Polish Culture. He gave concerts as a soloist in Europe, the Americas, Africa and Asia – in Japan he gave a recital at Tokyo’s Suntory Hall. After his New York debut at Y Hall and Carnegie Hall (1999), he toured the USA many times. He has given concerts with many foreign orchestras, among others with the following orchestras He has performed with many foreign orchestras, including Los Angeles, Bogotá, Santiago, Moscow, Helsinki, Budapest, Palermo, Astana and the Munich Philharmonic; In Poland he regularly performs and records with such great ensembles as Sinfonia Varsovia, Polish Sinfonia Iuventus Orchestra, Sinfonietta Cracovia, National Symphony Orchestra of the Polish Radio, Polish Radio Orchestra and National Philharmonic Orchestra, with which he made his debut with great success under Stanisław Skrowaczewski. In 2001, in Berlin, he performed Krzysztof Penderecki’s Viola Concerto for Cello under the baton of the composer and participated in the Polish premiere of Concerto Grosso. Since then, Penderecki has regularly invited the cellist to give Polish and foreign performances of his concerts, as well as to record them. In addition to his solo activities, the artist has a passion for chamber music – he has had the pleasure of co-creating chamber ensembles on world stages with personalities such as Christoph Eschenbach, Maxim Vengerov and Krystian Zimerman, with whom he played a series of concerts crowned with a CD recording for Deutsche Grammophon. In recent years, he has established a chamber music partnership with most of the most eminent Polish artists. He has also experienced a slightly different dimension of chamber music by performing and recording a CD with Anna Maria Jopek alongside such stars as Gil Goldstein, Gonzalo Rubalcaba and Krzysztof Herdzin. Rafał Kwiatkowski is a lecturer at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw.