R E G U L A M I N

XVIII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego
Łomianki / Warszawa
01 - 07 Grudnia 2018 r.
NAGRODA GŁÓWNA - RECITAL W BRUKSELI.
R E G U L A M I N (wyciąg)
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się w dniach 01 – 07 grudnia 2018 r.
2. Konkurs jest otwarty dla uczestników z Polski i zagranicy – edukujących się zarówno w placówkach publicznych, niepublicznych jak i w formie prywatnej indywidualnej.
3. Konkurs odbywa się w czterech oddzielnych sekcjach instrumentalnych:
a) fortepian solo,
b) duet fortepianowy na cztery ręce,
c) kameralistyka fortepianowa, kwartet smyczkowy,
d) soliści : skrzypce i wiolonczela ( udział akompaniatora pianisty poza limitem wiekowym).
w następujących Kategoriach wiekowych:
◦ A (urodzeni w 2009 i młodsi),
◦ B (urodzeni w 2006 i młodsi),
◦ C (urodzeni w 2003 i młodsi),
◦ D (urodzeni w 1999 i młodsi),
◦ E (urodzeni w 1991 i młodsi).
4. Próby akustyczne w Sali Koncertowej odbędą się w dniach przesłuchań konkursowych przed i po przesłuchaniach. Przesłuchania Konkursowe zostaną przeprowadzone w kolejności alfabetycznej.
5. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian dni przesłuchań w sekcjach, co jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
6. Przesłuchania Konkursowe i Koncert Finałowy odbywają się publicznie, jednakże wszelkie prawa własnościowe do w/w występów pozostają przy organizatorze bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, rejestrowania i rozpowszechniania również w formie płyt kompaktowych i kaset, lub w jakikolwiek inny sposób, bez żadnych ograniczeń technicznych, ilościowych, czasowych i terytorialnych. Organizator zastrzega sobie prawo do upoważniania innych osób i organizacji do korzystania z w/w praw. Organizator nie wyraża zgody na samodzielne dokonywanie zapisu i fotografowanie przebiegu Konkursu.
7. Oceną wykonań konkursowych w każdej sekcji instrumentalnej: fortepian solo, duet fortepianowy, zespół kameralny, soliści zajmuje się oddzielne Jury, sformowane każdorazowo w innym składzie osobowym zależnym od sekcji instrumentalnej, w skład którego wchodzą wybitni muzycy wykonawcy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
8. Jury Konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.
9. We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
10. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej sekcji instrumentalnej i każdej kategorii otrzymują tytuły laureatów.
11. Jury zastrzega sobie nie przyznanie nagród lub dzielenie nagród ex aequo.
12. Laureaci i wyróżnieni zobowiązani są do wzięcia udziału w Koncercie/Koncertach Laureatów.
13. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie ukaże się na stronie internetowej Konkursu: http://www.konkurs-zarebski.eu . W przypadku rezygnacji kandydata z Konkursu wpłata cegiełki na cele statutowe nie podlega zwrotowi. W przypadku nie zakwalifikowania się zostaje zwrócona. Liczba uczestników jest ograniczona.
14. Uczestnik dokonuje rejestracji w czasie trwania Konkursu, nie pożniej niż w dniu swojego występu.
15. Uczestnicy są odpowiedzialni we własnym zakresie za dojazd, kwaterunek i wyżywienie.
16. Dyplomy laureatów i ewentualne nagrody są do odebrania wyłącznie w dniu Koncertu Laureatów lub innym dniu wyznaczonym przez Organizatora. Ze względów organizacyjnych nieodebrane dyplomy i nagrody nie będą przesyłane.
17. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie Konkursu.
18. HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ:
• 1 – 2 GRUDNIA (SOBOTA – NIEDZIELA) SEKCJE: FORTEPIAN SOLO I DUET FORTEPIANOWY NA CZTERY RĘCE.
• 3 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) PRÓBY AKUSTYCZNE).
• 4 – 5 GRUDNIA (WTOREK, ŚRODA) SEKCJE: ZESPÓŁ KAMERALNY I SOLIŚCI.
• 7 GRUDNIA PIĄTEK – KONCERT LAUREATÓW ZAMEK KRÓLEWSKI.
P R O G R A M K O N K U R S O W Y
19. Uczestnicy mogą ubiegać się o udział w wyższych kategoriach wiekowych.
20. Zgłaszając w kategorii „utwór dowolny” formę cykliczną, prosimy nie wykonywać całego cyklu – wykonana może być jedynie część utworu cyklicznego. W utworach epoki Baroku i Klasycyzmu prosimy nie realizować znaków repetycji (nie powtarzać materiału ekspozycji itp.)
21. Nuty wykonywanego programu (mogą być kserokopie – prosimy zaznaczyć: „na użytek wewnętrzny Organizatora”) każdy uczestnik przesyła w formie papierowej na adres organizatora. Materiały nutowe pozostają u Organizatora.
22. Prosimy w przesłanym programie wystąpień określić czas wykonania poszczególnych utworów.
FORTEPIAN
KATEGORIA „A” (czas wystąpienia do 10 min.)
1. Utwór epoki Baroku;
2. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim;
3. Utwór kompozytora polskiego lub kraju pochodzenia uczestnika.
KATEGORIA „B” (czas wystąpienia do 15 min.)
1. Utwór epoki Baroku;
2. Utwór kompozytora polskiego lub kraju pochodzenia uczestnika;
3. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim;
KATEGORIA „C” (czas wystąpienia do 20 min.)
1. Jeden z następujących utworów:
• Inwencja trzygłosowa lub dwie części Suity/Partity o kontrastującym charakterze, lub Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”, lub Sonata Scarlattiego;
lub:

• Allegro Sonatowe z Sonaty klasycznej lub Wariacje lub Rondo (utwory z epoki Klasycyzmu);
2. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim;
3. Utwór kompozytora polskiego lub kraju pochodzenia uczestnika.
KATEGORIA „D” (czas wystąpienia do 20 min.)
1. J. S. Bach – Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier“ lub Sonata Scarlattiego;
2. Etiuda wirtuozowska lub utwór wirtuozowski o znacznym stopniu trudności;
3. Utwór Juliusza Zarębskiego lub innego kompozytora polskiego (z wyłączeniem nokturnów Fr. Chopina) lub kraju pochodzenia uczestnika.
KATEGORIA „E” (czas wystąpienia do 20 min.)
Wolny program zawierający utwór J. Zarębskiego lub innego kompozytora polskiego lub kraju pochodzenia uczestnika i utwór epoki romantycznej o znaczącym stopniu trudności.
DUET FORTEPIANOWY NA CZTERY RĘCE.
KATEGORIE: „A” i „B” (czas wystąpienia do 15 min.)
Program dowolny, może być transkrypcja.
KATEGORIE: „C”, „D” i „E” (czas wystąpienia ok. 20 min.)
1. Oryginalne dzieło epoki Baroku lub Klasycyzmu;
2. Oryginalne dzieło epoki Romantyzmu lub współczesne (XX ‑ XXI w.).
ZESPÓŁ KAMERALNY
KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA. KWARTET SMYCZKOWY.
Zestawy instrumentalne tradycyjne: duet – trio – kwartet – kwintet .
KATEGORIA „ A” i „B” (czas wystąpienia do 15 min.)
1. Utwór epoki Baroku lub Klasycyzmu;
2. Utwór dowolny.
KATEGORIA „C” (czas wystąpienia do 15 min.)
1. Utwór kompozytora polskiego lub kraju pochodzenia uczestnika;
2. Utwór dowolny.
KATEGORIA „D” i „E” (czas wystąpienia ok. 20 min.)
1. Program dowolny.

SOLIŚCI (SKRZYPCE, WIOLONCZELA)
uwaga! udział akompaniatora pianisty poza limitem wiekowym (możliwy udział profesjonalnych muzyków, pracowników lub nauczycieli szkoły ).
KATEGORIA A (czas wystąpienia do 10 minut)
1. Dwa lub trzy utwory dowolne o kontrastującym charakterze.
KATEGORIA B ( czas wystąpienia do 12 minut)
1. dwa lub trzy utwory dowolne w tym jeden utwór dowolny kompozytora polskiego (może być transkrypcja) lub kraju pochodzenia uczestnika;
KATEGORIA C (czas wystąpienia do 15 minut)
1. dwie części o charakterze kontrastującym utworu cyklicznego epoki Baroku lub Klasycyzmu (Suita, Partita, Sonata);
2. utwór o charakterze wirtuozowskim;
3. utwór dowolny.
KATEGORIA D (czas wystąpienia do 20 minut)
1. utwór solo o charakterze wirtuozowskim;
2. utwór cykliczny epoki Baroku lub Klasycyzmu (mogą być dwie części o charakterze kontrastującym);
3. utwór dowolny kompozytora polskiego lub kraju pochodzenia uczestnika.
KATEGORIA E (czas wystąpienia do 20 minut)
1. program dowolny w tym utwór kompozytora polskiego lub kraju pochodzenia uczestnika.

UWAGI
◦ Po przekroczeniu limitu czasu wykonania programu Jury zastrzega sobie prawo zatrzymania występu. Prosimy określać czas wykonania każdego utworu.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego
01-07 grudnia 2018

O R G A N I Z A C J A
Zgłoszenia udziału w Konkursie nadsyłane są w następującym pakiecie dokumentów konkursanta (niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane) do dnia 15.11. 2018 r. na adres elektroniczny:
konkurs.zarebski@gmail.com lub/i lucpin@o2.pl

• Karta Zgłoszeniowa wraz z Programem z określeniem czasu wykonania każdego utworu.
• Fotografia w wersji elektronicznej,
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego datę urodzenia kandydata,
• Kserokopie wykonywanych utworów dostarczane są w dniu rejestracji.
• Dowód wpłaty „cegiełka na cele statutowe” na nr rachunku:

61 1050 1054 1000 0090 9162 2408 ING BANK ŚLĄSKI
Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego
z dopiskiem: „Cegiełka na cele statutowe”, dodając Imię i Nazwisko Uczestnika.

Wysokość wpłat „cegiełki na cele statutowe” dla obywateli RP wynosi:
120 zł za każdego uczestnika niezależnie od sekcji instrumentalnej.

www.konkurs-zarebski.eu
SEKRETARIAT KONKURSU
dyrektor Konkursu: Lucjusz Pinkosz;
e-mail: lucjusz.pinkosz@gmail.com;
konkurs.zarebski@gmail.com
tel. (+48) 601 65 80 20 (poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 17.00)

REGULATIONS

XVIII INTERNATIONAL JULIUSZ ZARĘBSKI MUSIC COMPETITION Łomianki ~ Warsaw 2018

Special award : RECITAL IN BRUSSELS

Concert of Laureats : ROYAL CASTLE WARSAW

Our unchanging competitions concept remains to create a musical venue where students, teachers, and musicians, both practitioners and theoreticians, can meet. A forum geared to the exchange of thoughts, views and experiences on children performing music. At the same time our competition does not aspire to ‘set or break any records’. Our aim is to promote the love of music for its own sake, in a peaceful and relaxed atmosphere. The whole concept of the competition is geared to giving each and every young musician stage experience. It is also for this reason that we prefer applicants from small, out of the way, often provincial centres. Though we remain committed to seeking and promoting outstanding talent, we would like young artists to treat participation in the competition as a prize in itself. Something that motivates each and every one of them to greater effort and achievement, on the road to finding their own place in the world of music.

1. BASIC INFORMATION
1.1 Organisers: The Juliusz Zarębski Cultural & Education Foundation;
Łomianki Music School based in the town of Łomianki.
1.2 Dates and competition venue: December 01 to 07, 2018; Łomianki and Warsaw, Poland.

2. CONDITIONS
2.1 The competition is open to children and young people from Poland and abroad.
2.2 Participants have to submit the enclosed APPLICATION FORM (completed in computer type print) to:

E-mail:<konkurs.zarebski@gmail.com >or <lucpin@o2.pl>

By NOVEMBER 15, 2018 (postmark decides)

The application form should include the following attachments:
 Participants photograph (9 x 12 cm) or electronic (JPG, TIF);
 Proof of payment of the appropriate registration fee:
a) for participants in the Solo Section and in the Duet or Chamber Ensemble Sections – €60 for each participant;
 Birth certificate or any document confirming candidate’s date of birth,
(a photocopy or scan is acceptable).

2.3 Fee should be paid – by electronic transfer or any other appropriate method – to the competition account at:
ING Bank ŚLĄSKI;
Account:– Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego – J. Zarębski Competition;
Bank Account Numbers:
EURO PAYMENTS: IBAN PL 34 1050 1054 1000 0090 7431 1789;
Swift Address: INGBPLPW.

2.4 The names of qualifying candidates will be displayed on the competition’s Internet web site at:
<http://www.konkurs-zarebski.eu>.
Fees are non-refundable where a candidate withdraws from the competition, however fees will be returned to candidates who do not qualify for entry.

2.5 The submission of an application is deemed to imply acceptance of the conditions as outlined in the regulations governing this competition.

2.6 Registration of participants takes place during the inaugural concert on, or on the day the candidate performs.

2.7 Participants are responsible for their own transport, board and accommodation (for further information please refer to our web site).

3. COMPETITION OUTLINE

3.1 Competition sections:
1) Piano (solo);
2) Piano duet (for four hands);
3) Instrumental duet and Chamber Ensemble and String Quartet ;
4) Soloists (violon and cello)

Competition Category:
A – born in 2009 and younger
B – born in 2006 and younger
C – born in 2003 and younger
D – born in 1999 and younger
E – born in 1991 and younger

Competition Calendar:
01- 02 December – Competition eliminations Piano solo and Piano Duet;
04-05- December – Competition eliminations Instrumental Duet, Chamber Ensamble and String Quartet.
07 December – Prizewinners Concert in Royal Castle Warsaw

3.2 Competition eliminations are one stage and take place in the Concert Hall of the Łomianki Cultural Centre in Łomianki.

3.3 A meeting of jurors with teachers and students is envisaged.

3.4 Acoustic trials are envisaged in the Concert Hall on Inauguration day as well as during competition elimination days, before as well as after auditions (a register will apply).
Auditions will be held in alphabetical order.

3.5 The competition organisers reserve the right to change section audition days, conditional on the number of participants.

3.6 All competition elimination performances, including all auditions and the Prizewinners Concert are
public performances, however all property rights to the said performances are deemed by all participants to belong to the competition organiser, and pass to the said organiser free of any charge. The organiser reserves the right to photograph, record, and distribute performances as well as make use of the works performed, without time, territorial or any other limits. Including rights to: (a) transcription, by any technique and without copy limits; (b) Trade; (c) Public performance, reproduction, and distribution in the form of compacts discs, video and cassette recordings, or in any other way, or by any other means that the organiser might deem appropriate, without the need to remunerate any participant in any way 1. Persons or organisations, as deemed appropriate by the competition organiser, may also exercise the above rights.

3.7 All competition performances are judged by a Jury. The Jury is composed of eminent musicians, artists and teachers. Jury decisions cannot go to appeal and are final.

3.8 All other matters, meritorious and organisational, falling outside the jury’s remit, are subject to the Competition Director’s decision, whose decision is final and not subject to appeal.

3.9 The Competition Jury is appointed by the Director of the Art Education Centre
[Centrum Edukacji Artystycznej].

4. COMPETITION PRIZES

4.1 The first three winners in each instrumental section and category receive the title of laureate.

4.2 A special prize will be awarded to the best performer of a work by Polish composer Frederic Chopin
and to the best performer of a work by Juliusz Zarębski.

4.3 The Jury reserve the right not to award prizes or to award them ex aequo.

4.4 All money and material prizes conferred by both institutions and private individuals, and awarded outside the competition’s remit, must be reported to the Competition Secretariat.

4.5 Laureate diplomas and material prizes are only available for collection on the day
of the Prizewinners Concert 2.

4.6 Laureates and participants who receive an honourable mention are obliged to perform
at the Prizewinners Concert.

5. PROGRAMME Important: (i) Participants can apply to compete in higher age categories;
(ii) Performance sequence as outlined below:-

5.1 Piano solo
Category A (time: up to 10 min)
1) Baroque piece;
2) Etude
3) Piece by a Polish or other composer.

Category B (time: up to 15 min)
1) J. S. Bach – Two or three part inventions, or two contrasting
Suite movements or a Prelude and Fugue from “Das Wohltemperierte Klavier”;
2) Piece by a Polish or other composer;
3) Etude or virtuoso piece.

Category C (time: up to 20 min)
1) One of the following group works:
a) J.S.Bach – Three part inventions, or two contrasting Suite movens or a Prelude and
Fugue from “Das Wohltemperierte Klavier”, or D. Scarlatti Sonata
or
b) Variations, or Rondo an Allegro Sonata (works from the Classical period);

2) Etude or a virtuoso piece;
3) Piece by a Polish or other composer.

Category D (time: up to 20 min)
1) J. S. Bach – Prelude and Fugue – from “Das Wohltemperierte Klavier” or D. Scarlatti
Sonata;
2) Piece of Juliusz Zarębski;
3) Virtuoso Etude – by F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninov, A. Skriabin, C. Debussy,
J. Zarębski, G. Ligetti or Virtuoso piece;
Category E (time: up to 25 min)
Recital – free choice, but : with obligatory : Piece of Juliusz Zarębski and
Virtuoso Romantic or Polish composer Piece e.g. Scherzo or Ballade or Barcarolle or Polonaise in A flat major op. 53, Polonaise – Fantasia in A flat major op. 61, Polonaise F sharp minor op. 44, Andante spianato et Grande Polonaise E flat major op. 22 by Chopin, or Waltz “Mephisto” by Liszt…

5.2 Piano duet for four hands

Categories A-B

Free programme choice (transcriptions acceptable).
Programme duration: up to 15 minutes.

Categories C- D – E

Original piece of Baroque or Classicism Period;
Original piece of Romanticism Period or XX – XXI century.
Programme duration: up to 20 minutes.

5.3 Instrumental Duet and Chamber Piano Ensemble or String Quartet

Category A and B 1. Piece of Baroque or Classicism Period; up to 15 minutes duration
2. Free choice
Category C 1. Piece by a Polish composer.
2. Free choice
Category D and E Free choice of programme(original piece) – 20 minutes duration 3.

5.4 Soloists (violon and cello solo or with piano)

Category A (up to 10 minutes)
Two or three contrasting pieces.

Category B (time: up to 12 min)
Two or three contrasting pieces, free choice, but : with obligatory Piece by a Polish composer

Category C (time: up to 15 min)
1) Two contrasting Pieces of Baroque or Classicism Period (Suite, Partita, Sonata).
2) Virtuoso piece;
3) Free choice;

Category D (time: up to 20 min)
1) Virtuoso piece;
2) Piece or Two contrasting Pieces of Baroque or Classicism Period (Suite, Partita, Sonata).
3) Piece by a Polish composer;

Category E (time: up to 20 min)
Free choice, but : with obligatory Piece by a Polish composer

6. CONTACT
Competition secretariat (for correspondence):

Competition Director Mr Lucjusz Pinkosz
Tel. Mobile: (+48) 601 658 020 (10.00 – 17.00 from Monday to Friday)

E-mail: <konkurs.zarebski@gmail.com> and <lucpin@o2.pl>.
website: .

Kontakt

  • WARSZAWSKA 73, 05-092 ŁOMIANKI
  • +48 601 658 020
  • lucpin@o2.pl

formularz zgłoszeniowy

Close Menu