pobierz plik pdf: Regulamin Konkursu Zarebskiego 2019

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
ŁOMIANKI / WARSZAWA 02 – 09 GRUDNIA 2019 R.
NAGRODA GŁÓWNA – RECITAL W BRUKSELI.
R E G U L A M I N (WYCIĄG)
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w dniach 04 – 09 grudnia
2019 r.
2. Konkurs jest otwarty dla uczestników z Polski i zagranicy –
edukujących się zarówno w placówkach publicznych,
niepublicznych jak i w formie prywatnej indywidualnej.
3. Konkurs odbywa się w czterech oddzielnych sekcjach
instrumentalnych:
a) fortepian solo,
b) duet fortepianowy na cztery ręce,
c) kameralistyka fortepianowa, kwartet smyczkowy,
d) soliści : skrzypce, i wiolonczela (możliwy udział
profesjonalnego akompaniatora pianisty poza
limitem wiekowym obowiązującego uczestników
Konkursu).
w następujących Kategoriach wiekowych:
· A (urodzeni w 2010 i młodsi),
· B (urodzeni w 2007 i młodsi),
· C (urodzeni w 2004 i młodsi),
· D (urodzeni w 2000 i młodsi),
· E (urodzeni w 1992 i młodsi).
4. Próby akustyczne w Sali Koncertowej odbędą się w dniach
przesłuchań konkursowych przed i po przesłuchaniach.
Przesłuchania Konkursowe zostaną przeprowadzone
w kolejności alfabetycznej.
5. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian dni przesłuchań
w sekcjach, co jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
6. Przesłuchania Konkursowe i Koncert Finałowy odbywają się
publicznie, jednakże wszelkie prawa własnościowe do w/w
występów pozostają przy organizatorze bez jakiejkolwiek
odpłatności dla uczestników. Organizator zastrzega sobie
prawo do fotografowania, rejestrowania i rozpowszechniania
również w formie płyt kompaktowych i kaset, lub w jakikolwiek
inny sposób, bez żadnych ograniczeń technicznych, ilościowych,
czasowych i terytorialnych. Organizator zastrzega sobie prawo
do upoważniania innych osób i organizacji do korzystania
z w/w praw. Organizator nie wyraża zgody na samodzielne
dokonywanie zapisu i fotografowanie przebiegu Konkursu.
7. Oceną wykonań konkursowych w każdej sekcji
instrumentalnej: fortepian solo, duet fortepianowy, zespół
kameralny, soliści zajmuje się oddzielne Jury, sformowane
każdorazowo w innym składzie osobowym zależnym od sekcji
instrumentalnej, w skład którego wchodzą wybitni muzycy
wykonawcy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne
i niezaskarżalne.
8. Jury Konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji
Artystycznej.
9. We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie
należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo
podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
10. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej sekcji
instrumentalnej i każdej kategorii otrzymują tytuły
laureatów.
11. Jury zastrzega sobie nie przyznanie nagród lub dzielenie
nagród ex aequo.
12. Laureaci i wyróżnieni zobowiązani są do wzięcia udziału
w Koncercie/Koncertach Laureatów.
13. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie
ukaże się na stronie internetowej Konkursu:
http://www.konkurs-zarebski.eu . W przypadku rezygnacji
kandydata z Konkursu wpłata cegiełki na cele statutowe nie
podlega zwrotowi. W przypadku nie zakwalifikowania się
zostaje zwrócona. Liczba uczestników jest ograniczona.
14. Uczestnik dokonuje rejestracji w czasie trwania Konkursu,
nie pożniej niż w dniu swojego występu.
15. Uczestnicy są odpowiedzialni we własnym zakresie za dojazd,
kwaterunek i wyżywienie.
16. Dyplomy laureatów i ewentualne nagrody są do odebrania
wyłącznie w dniu Koncertu Laureatów lub innym dniu
wyznaczonym przez Organizatora. Ze względów
organizacyjnych nieodebrane dyplomy i nagrody nie będą
przesyłane.
17. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków
zawartych w Regulaminie Konkursu.
18. HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ:
· 4 – 5 GRUDNIA (ŚRODA – CZWARTEK)
SEKCJE: ZESPÓŁ KAMERALNY / SOLIŚCI.
· 6 – 8 GRUDNIA (PIĄTEK-SOBOTA –
NIEDZIELA) DUET FORTEPANOWY NA
CZTERY RĘCE , FORTEPIAN SOLO.
· 9 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) – KONCERT
LAUREATÓW ZAMEK KRÓLEWSKI W
WARSZAWIE.
P R O G R A M K O N K U R S O W Y
19. Uczestnicy mogą ubiegać się o udział w wyższych kategoriach
wiekowych.
20. Zgłaszając w kategorii „utwór dowolny” formę cykliczną,
prosimy nie wykonywać całego cyklu – wykonana powinna
być jedynie część utworu cyklicznego. W utworach epoki
Baroku i Klasycyzmu prosimy nie realizować znaków repetycji
(nie powtarzać materiału ekspozycji itp.)
21. Nuty wykonywanego programu (mogą być kserokopie –
prosimy zaznaczyć: „na użytek wewnętrzny Organizatora”)
każdy uczestnik przekazuje w dniu przesłuchania do biura
Konkursu. Materiały nutowe pozostają u Organizatora.

Close Menu